BS Smart Work ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพนักงานภายในองค์กร

฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

BS Smart Work ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพนักงานภายในองค์กร

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพนักงานภายในองค์กร ที่สามารถนํามาใช้ ภายในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยลดภาระงานแก่บุคคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาไปกับการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่ โปรแกรม wfh

Attendance สามารถบันทึกการเข้า-ออกงาน ได้2รูปแบบ ตามความต้องการของบริษัท

Document & Approve ยืน และอนุมัติเอกสารออนไลน์ ตรวจสอบได้ตลอด เวลา ลดเวลาเดินเอกสาร ช่วยเก็บหลักฐานไม่สูญหาย และส่งข้อมูลคํานวณเงินเดือนให้เลยอัตโนมัติ

Payrolls ดูสลิปออนไลน์ได้ ทุกที่ทุกเวลา

Report สรุปทุกความเคลื่อนไหวงานและจัดการงานประจําวัน

Other tool เครื่องมือเพิ่มเติม ที่ช่วยให้ HR ทำงานง่ายขึ้น เช่น แสดงความคิดเห็น, ตั้งค่า, แจ้งปัญหาที่พบ และอีกมากมาย

Feature & Function
• Attendance
• Digital Request & Approval Workflow
• Expense Request
• Daily Report & Management Dashboard
• Notifications & Announcement
• Admin
• User Engagement & Reward
• My Profile
• Payroll
• Evaluation
• Group & Private messaging
• Voice & Video calling

Attendance บันทึกการเข้า-ออกงาน ได้ ตามความต้องการขององค์กร
•เข้า-ออกงานนอกสถานที่ด้วยพิกัด GPS ผ่าน Google Maps (location validator)
•เข้า-ออกงานด้วยบัตร QR Code ผ่านจุดสแกน QR Code ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
•สามารถดูรายละเอียดและสถานที่เข้า-ออกงานในรูปแบบ Calendar

Digital Request & Approval Workflow ส่งคําขออนุมัติลา เบิก จ่าย ค่าล่วงเวลาพร้อมอนุมัติ คําขอ
•กําหนดประเภทสิทธิการลาของพนักงานแต่ละคนได้
•รองรับการอนุมัติคําขอได้ตามลําดับขั้น
•แจ้งลา เบิก จ่ายค่าล่วงเวลาได้ทันที
•สามารถแนบภาพเอกสารและหลักฐานการลา เบิก จ่าย ค่าล่วงเวลา
•คํานวณค่าใชจ่ายอัตโนมัติ
•ตรวจสอบสิทธิในการลา จํานวนวันลาคงเหลือ สิทธิการ เบิกจ่าย ขอโอทีจํานวนยอดเงินที่อนุมัติและโอน
•สามารถตรวจสอบรายละเอียดการลา เบิก จ่าย ค่าล่วง เวลา
•สามารถตรวจสอบประวัติการลา เบิก จ่าย ค่าล่วงเวลา
•ระบบแจ้งเตือนสถานะการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาผ่าน Notification

Expense Request ส่งคําขออนุมัติเบิกค่าเดิน ทาง ค่าโทรศัพท์และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ พร้อมอนุมัติคําขอ
•รองรับการอนุมัติคําขอได้ตามลําดับขั้น
•แจ้งเบิกค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์และค่าใชจ่ายอื่น ๆ
•สามารถแนบภาพเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่าย
•คํานวณค่าใชจ่ายอัตโนมัติ
•สามารถตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรายการ
•สามารถดูประวัติการเบิกจ่าย
•ระบบแจ้งเตือนสถานะการเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ผ่าน Notification

Request Adjust Time ส่งคําขออนุมัติการปรับ
•ส่งคําขอปรับเวลาเข้า-ออกงาน
•สามารถแนบภาพเอกสารและหลักฐานขอปรับเวลา

Daily Report & Management Dashboard จัดการงานประจําวัน และ ส่งรายงานการทํางาน
•สร้างงานที่ต้องทําในแต่ละวัน เพื่อป้องกันงานหลุด ไทม์ไลน์
•จัดทํารายงานประจําวันแจ้งปญหาและงานที่ทํา เพือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
•ดูแลรายงานของพนักงานได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมติดตามการเคลื่อนไหวของงานได้ทุกวัน
•สามารถดูประวัติบันทึกการทํางานในแต่ละวัน

Notification & Announcement ประกาศและอัปเดตทุก ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรม ขององค์กรได้สะดวก รวดเร็ว
•แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อกําหนด และกิจกรรมขององค์กร ผ่านแอปพลิเคชันได้ง่าย ๆ
•ส่งประกาศให้ทั้งองค์กรหรือเลือกส่งเฉพาะสาขาก็ทําได้
•แอดมินเช็กรายช็อผู้อ่านและรับทราบข่าวสารได้แบบเรียลไทม์
•หัวหน้างาน/แอดมิน รับการแจ้งเตือนคําขออนุมัติต่าง ๆ พร้อมกดอนุมัติได้ตามลําดับขั้นได้ทันที่
•ส่งแจ้งเตือนเมื่อคําขอได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า/แอดมิน รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อได้รับ Point จากเพื่อนร่วม งานหรือกิจกรรม
•แจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรบน แอปพลิเคชัน
•สามารถดูรายละเอียดข่าวสาร

Admin ดูแลทุกคนในองค์กร
•แอดมิน/หัวหน้างาน ดูแลการเข้า-ออกงาน ลา เบิก จ่าย ของพนักงานได้แบบเรียลไทม์
•อนุมัติคําของ่ายผ่านแอปพลิเคชนั
•แจ้งเตือนทุกความผิดปกติในการเข้า-ออกงานของ พนักงาน
•ตังค่าการใชงานให้เหมาะกับองค์กร้ ผ่านแอปพลิเคชนั และเว็บไซต์

User Engagement & Reward story เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานและสานสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ผ่านระบบให้ คะแนนกันและกัน
•สะสมเหรยญที่ได้จากเพือนร่วมงาน เพื่อนำไปแลกของ รางวัลต่าง ๆ ขององค์กร
•สร้างวินัยและความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์กร ด้วยการให้คะแนนแก่พนักงาน
•ระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับคะแนนจากเพื่อนร่วมงานหรือ จากการร่วมกิจกรรมผ่าน Notification

My Profile จัดการข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน
•พนักงานสามารถจัดการรูปโปรไฟล์
•นำาเข้าหรือดึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผ่านไฟล์ Excel
•Export CV พนักงานได้(ตาม format ขององค์กร)

Payroll ดูสลิปออนไลน์ได้ทุกเวลา
•สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้
•ส่งสลิปเงินเดือนของตนเองไปยังอีเมลผ่าน แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการทําธุรกรรมได้ทันที

Evaluation ประเมินผลการทํางานและ สรุปผลการประเมินได้ทันที
•สร้างแบบประเมินผลให้พนักงานได้หลากหลายรูปแบบ
•มอบหมายการประเมินพนักงานให้กับหัวหน้างาน
เพือประเมินผลผ่านแอปพลิเคชนั
•สร้างรายงานการประเมินผล โดยดึงข้อมูลออกมาเปน ไฟล์Excel

Expressing opinion & Report problem แสดงความคิดเห็น และ แจ้งปัญหาการใช้งาน
•ระบุหัวข้อและรายละเอียดเพื่อยื่นแสดงความคิดเห็น
•แจ้งปัญหาการใชงานและรายละเอียดการใช้งาน

Group & Private messaging
•การสื่อสารแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม
•สื่อสารโดยส่งข้อความ อีโมจิรูปภาพ และวิดีโอ
•ระบบแจ้งเตือนผ่าน Notification

Voice & Video Calling การติดต่อสื่อสารด้วยภาพและเสียง
• การสื่อสารแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม
• สื่อสารกันผ่าน 1-1 หรือการสนทนาทางวิดีโอและเสียง แบบกลุ่มได้มากขึ้น

Conclusion
ราคาไม่แพง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน
ลดการใช้ทรัพยากร
สร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร รวมไปถึงการประเมินงานอย่างโปร่งใส

โปรแกรม สำหรับ wfh

app สำหรับ wfh

แอ พ wfh

———————————————-

สนใจ ทำเว็บล็อตเตอรี่ออนไลน์ GSmart

สนใจ ทำเว็บหวย GuruDark

———————————————-

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BS Smart Work ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพนักงานภายในองค์กร”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *